اوراق مساقات

اوراق مساقات اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مساقات بنا شده است و ناشر آن با واگذاری اوراق، وجوه افراد را جمع‌آوری کرده و با آنها باغات قابل بهره‌برداری را خریداری و سپس به وکالت از طرف دارندگان اوراق به قرارداد مساقات به باغبانان واگذار می‌کند تا به آنها رسیدگی کنند و در پایان سود حاصل از محصول به دست آمده را با هم تقسیم کنند؛ در این دارنده‌ی اوراق نقش مالک، ناشر نقش وکیل و باغبان نقش عامل در قرارداد مساقات را ایفا می‌کنند و اوراق مساقات سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر باغات معین است. دارنده اوراق می‌تواند اوراق خود را نگه دارد و در پایان هر سال مالی از سود آن بهره ببرد یا اینکه در صورت نیاز به سرمایه‌ی خود، آنها را در بازار ثانوی که می‌تواند بازار بورس باشد، به فروش برساند.

Powered by BetterDocs