اوراق مشتقه

اوراق نوعی از اوراق بهادار هستند که خود به تنهایی ارزشی ندارند و ارزش خود را از دارایی پایه یا کالای فیزیکی قابل معامله می‌گیرند. دارایی پایه می‌‌‌‌تواند به شکل سهام، کالا، نرخ‌های بهره، حق مالکیت یا هر نوع دارایی دیگر باشد .در قرارداد مشتقه دوطرف تعهد می‌کنند که در یک تاریخ و یک قیمت مشخص طبق ضوابط بازار بورس، یک دارایی با کیفیت مشخص را مبادله کنند.

Powered by BetterDocs