اوراق بدهی

گاهی شرکت‌ها و نهادهای مالی برای شروع و پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های خود اعتبار کافی در اختیار ندارند. در این شرایط ممکن است برای تامین مالی اقدام به جمع‌آوری سرمایه‌ها‌ی خرد و کلان از سرمایه‌گذاران داوطلب بکنند. یکی از راه‌های تامین مالی از این طریق، انتشار و فروش اوراق بدهی است. خرید اوراق بدهی توسط هر شخص، در حقیقت نوعی سرمایه‌گذاری با سود ثابت است که در سررسید مشخص قابل وصول و تسویه می‌باشد، چرا که سود اوراق بدهی توسط ناشر آن در سررسید مشخص تضمین می‌شود. این نوع از اوراق بهادار نیز قابلیت خرید و فروش قبل از سررسید را دارند و جزو سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک محسوب می‌شوند. از انواع اوراق بدهی می‌توان به اوراق مشارکت، اوراق صکوک اسلامی، اوراق قرضه و گواهی سپرده نام برد.

Powered by BetterDocs