اوراق اجاره

اوراق اجاره اوراق بهاداری هستند که ناشر با انتشار آنها برای خود بدهی ایجاد می‌کند و افرادی که این اوراق را خریداری می‌کنند، در حقیقت در تامین مالی دارایی که شرکت قصد خرید آن را دارد مشارکت می‌کنند و به نسبت سرمایه‌ای‌ که در اختیار شرکت می‌گذارند مالک آن دارایی می‌شوند و شرکت نیز تعهد می‌کند که در سررسیدهای مشخص به سرمایه‌گذارانی که در تامین مالی شرکت داشته‌اند، سود پرداخت کند.

Powered by BetterDocs