امیدنامه شرکت

‌امیدنامه منشوری است که شرکت‌ها در زمان تاسیس و قبل از شروع به فعالیت خود می‌بایست آن را نگارش و منتشر کنند.  در امیدنامه شرکت ، چکیده‌ای از نوع فعالیت، محل تاسیس، تاریخ و شماره ثبت شرکت آورده ‌می‌شود. پس از این موارد، جزئیات دقیقی از شرکت باید مورد اشاره قرار بگیرند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: موضوع فعالیت شرکت، سهامداران، مدیران، ساختار نیروی انسانی، دفتر مرکزی و شعب شرکت، مواد اولیه و منابع تامین مالی آن، بازار محصولات و برنامه‌های آتی شرکت. همچنین اگر شرکت یک واحد تولیدی باشد اطلاعاتی در مورد تولید و فروش شرکت نظیر: تولید عملیاتی، ترکیب بهای تمام شده، تغییرات نرخ مواد اولیه، میزان واقعی فروش، نحوه قیمت‌گذاری و فروش محصولات نیز باید بیان شوند.

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs