استراتژی کوتاه مدت

افرادی که با توجه به تحلیل‌های خود اقدام به خرید سهمی با هدف حداقل سه ماهه می‌کنند و فارغ از شرایط بازار، تصمیمی برای فروش سهم ندارند، افراد دارای استراتژی کوتاه مدت به حساب می‌آیند.

Powered by BetterDocs