ارزش بازار سهم

ارزش بازار سهم (Current Market Price)، به حاصل ضرب قیمت کنونی هر برگه سهام شرکت در تعداد کل سهام آن گفته می­‌شود. به ارزش بازار سهم، نام ارزش جاری بازار سهم نیز اطلاق می‌شود که نشان دهنده آن است که برای محاسبه این مقدار، از قیمت روز سهم استفاده می‌شود، به همین دلیل مقدار ارزش بازار سهم به طور روزانه و همراه با نوسانات قیمت سهام، در حال تغییر است.

پست های مرتبط:

Powered by BetterDocs